Байгууллагын түүх
  • 2018

    Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар Эрүүгийн цагдаагийн албаны Хар тамхитай тэмцэх газрыг цагдаагийн төв байгууллагын удирдлагад шууд харьяалуулж, бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, одоогийн Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хар тамхитай тэмцэх газар хуульд заагдсан чиг үүргийн дагуу ажиллаж байна.